Учням

1. Загальна частина

1.1. Правила прийому до професійно-технічного училища №46 розроблені відповідно до Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 № 499, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 травня 2013 року за № 823/23355.

1.2. До професійно-технічного училища №46 приймаються на навчання громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

1.3. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійної (професійно-технічної освіти) відповідно до своїх здібностей і нахилів, незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин.

Іноземні громадяни, особи без громадянства здобувають професійну (професійно-технічну освіту) в училищі відповідно до чинного законодавства та/або міжнародних договорів.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту згідно з Законом України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», має рівне з громадянами України право на освіту.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.4. Прийом громадян до училища здійснюється для здобуття професій за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Кваліфікований робітник» відповідно до затверджених обсягів регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів на 2019 рік зазначених у додатку № 1.

1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється у  межах регіонального замовлення відповідно до чинного законодавства.

1.6. Прийом громадян понад регіональне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюється за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

2. Приймальна комісія

2.1. Прийом до училища здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор училища, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.

2.3. Правила прийому до училища на наступний календарний рік розробляються відповідно до законодавства України, згідно з «Типовими правилами», та затверджуються

директором училища за погодженням Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації не пізніше 1 грудня поточного року.

2.4. Приймальна комісія:

 • організовує прийом заяв та документів;
 • видає вступнику розписку про прийом його документів, завірену підписом відповідального секретаря приймальної комісії та печаткою училища;
 • проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення училища;
 • організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;
 • приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до училища,оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;
 • організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності випускників;
 • вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.

2.5. Правила прийому до училища доводяться до відома вступників через засоби масової  інформації та інформаційні стенди, які містять наступну інформацію:

– прийом учнів до училища здійснюється на підставі ліцензії  Міністерства освіти і науки України: серія АЕ № 285723 від 16.12.2013, наказу Міністерства освіти і науки  України від 01.07.2011 № 2487-Л  та рішення акредитаційної комісії від 30.06.2011 протокол № 88;

– форма навчання – денна.

Порядок проходження медичного огляду вступників

Медичний огляд вступники проходять у закладах охорони здоров’я за місцем свого проживання для отримання медичної довідки (лікарського консультаційного висновку) за формою 086/0 (затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України 14.02.2012 року № 110) з лікарським висновком про професійну придатність навчатися за обраною професією.

Медичну довідку (лікарський консультаційний висновок) за формою № 086/0 випускники подають до приймальної комісії училища  у визначений термін.

Наявність місць у гуртожитку та умови їх надання

Вступники до приймальної комісії подають заяву про необхідність забезпечення місцем у гуртожитку. Порядок надання житлової площі та проживання в гуртожитку здійснюється на основі Положення про учнівський гуртожиток професійно-технічного училища №46.

Порядок роботи приймальної комісії

Приймальна комісія працює кожного дня (крім вихідних) з 8.00 до 16.00 год.

2.6. Прийом документів проводиться відповідно до затверджених в установленому порядку робочих навчальних планів з 1 лютого по 25 серпня 2019 року, а у разі рішення Міністерства освіти і науки України та/або Департаменту освіти і науки облдержадміністрації щодо продовження набору – до 01.10.2019.

3. Документи для вступу

3.1. Вступники подають до приймальної комісії особисто заяву про вступ до училища, вказуючи обрану професію, форму навчання, місце проживання, до якої додають:

– свідоцтво про здобуття базової  середньої освіту для вступників на базі базової середньої освіти або  свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіту для вступників на базі повної загальної середньої освіти – оригінал за умови вступу на денну форму навчання за регіональним державним замовленням; в інших випадках – оригінал або завірену копію.

 • автобіографію;
 • медичні довідки про стан здоровя (ф-086/0, 0-63);
 • довідка з місця проживання та про склад сімї;
 • 6 фотокарток розміром 3×4;
 • ідентифікаційний код (копія);
 • копії документів, що дають право на пільги до вступу в училище.

Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорта громадянина України у формі                       ID- картки, військовий квиток або посвідчення про прописку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»), або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

4. Умови прийому

4.1. Прийом здійснюється шляхом конкурсного відбору вступників на навчання за результатами середнього бала свідоцтва про базову загальну середню освіту або середнього бала атестата про повну загальну середню освіту.

Середній бал атестата (свідоцтва) зараховується як середнє арифметичне річних оцінок з предметів інваріантної складової навчального плану, виставлених у додатку до атестата (свідоцтва) та оцінок, отриманих за державну підсумкову атестацію. (Предмети, з яких зроблено запис «звільнений(а)», у загальну кількість не враховується). Округлення здійснюється до десятих частин бала (за 12-бальною шкалою).

4.2. У випадку, якщо конкурсний бал є однаковим, зарахування проводиться за вищим балом з профільного предмета, виставленого в додатку документа про освіту.

4.3. Особи, які без поважних причин не з’явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.

4.4. Прийом слухачів на перепідготовку або підвищення кваліфікації може  здійснюватись шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійно-технічну освіту».

5. Зарахування

5.1. Зараховуються до училища поза конкурсом:

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;
 • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до Постанови КМУ від 5 квітня 1994 р. № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування (зі змінами);
 • діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;
 • особи, яким Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3 (за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях);
 • діти військовослужбовців Збройних сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов ’язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники в цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визначені такими, що під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року №157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

 •  випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;
 • випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;
 • учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями (спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є профільними;
 • особи, яким Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надає таке право;
 • особи, які вступають до училища за цільовим направленням на навчання.

5.3. Не пізніше, ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору, приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, рекомендованих до зарахування на навчання до училища за обраною формою навчання.

У протокол заносяться дані:

-прізвище, ім ’я, по батькові вступника;

-середній бал документа про освіту;

-пільги, які має вступник.

5.4. Порядок оскарження результатів конкурсного відбору.

Оскарження результатів конкурсного відбору подається особисто випускником у

письмовій формі (заява) в триденний термін після їх оголошення на ім’я голови приймальної комісії.

За наказом директора училища створюється апеляційна комісія, яка розглядає заявку та приймає рішення щодо зарахування на навчання.

Рішення апеляційної комісії приймається після оскарження та доводиться до відома вступника.

5.5. Зарахування до училища здійснюється  наказом директора училища.

5.6. Після конкурсного відбору зарахування до училища може супроводжуватись укладанням договору між училищем, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх – його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

5.7. 3арахування до училища на навчання здійснюється у межах регіонального замовлення відповідно до чинного законодавства.

6. Прикінцеві положення

6.1. Зазначений порядок прийому документів і зарахування поширюються на випускників, які не мають базової загальної середньої освіти і подають довідку про навчання в основній середній загальноосвітній школі.

6.2. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються зі складу учнів училища. На звільнені при цьому місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які пройшли співбесіду.

При невиконанні регіонального замовлення на прийом з окремих професій училище може проводити додаткові прийоми.

6.3. Особам, які не зараховані до училища, а також тим, що без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше, ніж протягом 5 днів із дня прийняття рішення.

6.4. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом 1 року, а потім знищуються, про що додається відповідний акт.

6.5. Контроль за дотриманням училищем цих правил здійснюється Міністерством освіти і науки України та Департаментом освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації.

Відповідальний виконавець

заступник директора з навчально-виховної  роботи                         О.В.Гришко